magnify

Kuvaterner Bilimi

Kuvaterner Bilimi’nin günümüzde ulaştığı araştırma boyutu ve sağlanmış bilgi birikimi ileri derecede genişlemiş ve onu klasik bilimlerdeki gibi bir kalıba sığdırma imkânı kaybolmuştur. Çünkü bir yanı ile kutuplardaki 3500 metrelik buzul örtüsü delinerek, altında yeni keşfedilmiş gölden eski zamanlar ve o zaman atmosferi hakkında bilgiler sağlanmakta, bir yanı ile de okyanus diplerindeki su kütlesinin yenilenmesini öğrenmek için izotoplar incelenmekte, diğer bir yandan ise genç mamut fosilinden DNA elde edip yeniden üretme planları yapılmaktadır. Yeryüzünün şekillenmesi, bitkilerin, hayvanların ve özellikle insan türünün dünyaya dağılması, ilk insan yerleşimleri ve geliştirdikleri kültürler, iklimlerin bitki-hayvan dağılışlarına tesirleri, arazideki taşınma-depolanma olayları, yerkabuğunun sismik etkinliği, bunun sonuçları ve doğal afetler gittikçe daha çok0 uğraşılan alanlardır. Bu konular genel bakışla birbirinden ilgisizmiş gibi görünebilir. Belki de Kuvaterner Bilimi’nin en çekici tarafı budur. Çünkü dar bir kapsamı ve belirli bir yöntemi yoktur. Yöntem, üzerinde durulan, çözülecek sorunun niteliğine göre seçilmektedir. Adeta, yöntemlerin her biri klasik bilimlerdeki ayrı bir bilim  dalıdır. Bununla birlikte birbirinden ilgisizmiş gibi görünen bütün incelemeler, günümüzdeki yaşamı doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyen alanlarda yapılmaktadır. Mutlaka bir sınır çizmek gerekirse, Kuvaterner Bilimi’nin konuları, günümüz dünyasına nasıl ulaştığımız hakkında, bilim insanın kendisinin ve sokaktaki insanın sorularına cevap bulma çerçevesindedir. Kısaca, canlı ve cansız dünyanın yaklaşık son 2,5 – 3 milyon yıl içinde geçirdiği olayları anlamaya ve anlatmaya dönüktür. Uzaktan bakanlar bunu, içine ne konulsa alan, genişlemeli çuval gibi görebilirler. Doğrudur; tek ve en önemli şart, bilgi ve bulguların kabul edilebilir bilimsel yöntemlerle sağlanmasıdır. Bu nedenle başlı başına ansiklopedi oluşturulabilecek kadar çok bilgi sağlanmıştır.

Kazancı, N. 2012a. Kuvaterner Bilimi; Kapsamı ve Gelişimi. İç: Kuvaterner Bilimi, Ed: Kazancı, N. ve Gürbüz, A., Ankara Üniversitesi Yayınları No:350, s.1-16. ISBN: 978-605-136-056-0.